فایل های رشته حقوق

پایان نامه در مورد  توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: در باب توارث فرزند نامشروع بین فقها دو نظر است: فرزند نامشروع از پدر و مادرش ارث نمی برد و بالعکس. ولدالزنا از پدر و اقربای پدر ارث نمی برد ولی از مادر و اقربای مادر ارث می برد و مشهور فقها در باب توارث فرزند طبیعی […]