مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. لذا برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی مورد مطالعه قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چارچوب ها و رویکرد هایی برای سنجش مولفه های مدیریت سرمایه در گردش مورد مطالعه قرار گرفت، و با جمع آوری اطلاعات مربوط به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت ها که از صورت های مالی استخراج شده و با بهره گیری از آزمون های آماری، اندازه تاثیر و همبستگی بین آنها مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته می باشد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار EXCEL و نرم افزار Eviews 7 بهره گیری گردید. اختصار نتایج آزمون فرضیه ها در جدول (5-1) آورده شده می باشد.

5-3  نتیجه، بحث و مقایسه

فرضیه های پژوهش حاضر و نتایج حاصل از آن به تبیین زیر می باشد:

5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول

ضریب تاثیر متغیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام برابر با 114/0 می باشد، که حکایت از تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام دارد. با در نظر داشتن سطح معناداری آماره t متغیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام، به دلیل کمتر نبودن از سطح خطای 5 درصد نمی توان با اطمینان 95 درصد فرضیه  را رد نمود و می توان بیان نمود، استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر ندارد. که بر خلاف نتایج ژانگ وکیم[1] در سال (2010) می باشد.

5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم

ضریب تاثیر متغیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام برابر با 288/0 می باشد، که حکایت از تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام دارد. با در نظر داشتن سطح معناداری آماره t متغیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 5 درصد می توان با اطمینان 95 درصد فرضیه  را رد نمود و می توان بیان نمود، استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد. پس می توان نتیجه گرفت شرکتی که سیاست جسورانه را در پیش می گیرد، برای تامین دارایی های جاری از تسهیلات کوتاه مدت بهره گیری می کند، و این امر ریسک نکول شرکت را افزایش می دهد. از آنجایی که ریسک و بازده دارای ارتباط مستقیم می باشند، با افزایش ریسک، بازده شرکت نیز به دنبال آن افزایش می یابد و این امر موجب افزایش قیمت سهام در بازارهای سرمایه می گردد. که بر خلاف نتایج دیانتی دیلمی، لطفی و آزاد بخش در سال (1391) می باشد.

5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم

ضریب تاثیر متغیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام برابر با 241/0 می باشد، که حکایت از تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام دارد. با در نظر داشتن سطح معناداری آماره t متغیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 5 درصد می توان با اطمینان 95 درصد فرضیه  را رد نمود و می توان بیان نمود، استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد. پس می توان نتیجه گرفت مدیری که سیاست میانه رو را برای دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت در پیش می گیرد. برای خرید دارایی های جاری که در فعالیت های عملیاتی شرکت بهره گیری می نماید، از بدهی های کوتاه مدت و برای خرید دارایی های غیر جاری از بدهی های بلند مدت بهره گیری می نماید، که این امر موجب می گرددریسک و بازده متعادل گردد، یعنی دارایی ها و بدهی های جاری را به یک اندازه متعارف در نظر بگیرد، که موجب افزایش قیمت سهام، اما نه به اندازه استراتژی جسورانه می گردد. که برخلاف نتایج دیانتی دیلمی، لطفی وآزاد بخش در سال (1391) می باشد.

[1] Kim et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید