عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف رضایت شغلی

رینجو ، رضایت شغلی را شامل احساس ها و توجه هایی می داند که هر کس نسبت به شغل خود دارد و می گوید : تمام جنبه های یک شغل مانند جنبه های خوب و بد ، مثبت و منفی ، همه احتمالاً در ایجاد احساس رضایت (نارضایتی) تأثیر می گذارند (رینجو ، روانشناس صنعتی و سازمانی ، 1383).

هاپاک[1]رضایت شغلی را ترکیبی از موارد روان شناختی ، فیزیولوژیکی و محیطی تعریف می کند که                          باعث می گردد شخص اظهار کند من از شغل خود رضایت دارم (سفیری ، 1377) .

وروم[2]رضایت شغلی را به عنوان تمایلات عاطفی فرد نسبت به تأثیر های شغلی خود در نظر می گیرد و معتقد می باشد که رضایت فرد از شغل ، زمانی حاصل می گردد که تجارب فرد به ارزشها و نیازهای فرد ،                     مربوط باشد (ایمانی ، 1389) .

از نظر جورج ، جنیفر و جونز ، کرش[3] (1993) ، رضایت شغلی مجموعه­ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند (میر دریکوندی ، 1379) .

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی می باشد؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فرد می گردد (شفیع آبادی ، 1376) .

فیشرو هانا[4]، رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند ؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد ایجاد کند، او از شغلش راضی می باشد . پیش روی، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ، در این حالت او کار خود را مذمت می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (حیدری پوری ،1390 ) .

هلریگل و وودمن[5] (1996) اظهار می کنند که رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود دارد و لذتی که از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دلگرمی و وابستگی پیدا می کند .

اسپکتور (2000) ، رضایت شغلی را نظری می داند که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به گونه کلی یا نسبت به حیطه­های مختلف آن نشان می دهد (شکرکن و نعامی ، 1382) .

از تعاریف ارائه شده درمورد­ی «رضایت شغلی» چنین بر می آید که این مفهوم بیانگر احساسات و نگرشهای مثبتی می باشد که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی که گفته می گردد کسی از رضایت شغلی بالایی برخوردار می باشد ؛ یعنی به گونه کلی شغلش را دوست دارد، برای آن ارزش قایل می باشد و به گونه­ای مثبت به آن می نگرد ، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می باشد و به شغل خود افتخار می کند و در یک کلام این شغل موجب رضایتمندی و آرامش او می گردد .

[1]Hoppock

[2]Vroom

[3]George.m. Jennifer &gines. r. gareth

[4]Fisher & Hanna

[5]Hellriegel& Woodman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد