عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل که به ادبیات و پیشینه پژوهش موسوم می باشد، به ترتیب متغیرهای موجود در موضوع پژوهش، آغاز به رضایت شغلی، نکات و نظریه های پیرامون آن و سپس در مورد تعهد سازمانی، مفاهیم و نظریه های مربوط به آن خواهیم پرداخت و در نهایت ، گذری بر نتایج سایر پژوهشهای مشابه خواهیم داشت.در طی سالیان گذشته پژوهش های زیادی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته می باشد . بعضی از این مطالعات منجر به ارائه نظرات ارزنده و قابل استناد شده و حوزه های علمی و فکری این موضوعات را پربارتر نموده می باشد . لذا مطالعه ، یادآوری و گردآوری بعضی از این پژوهش های مرتبط از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .

2-2- رضایت شغلی

قبل از ورود به مبحث رضایت شغلی آغاز بعضی از واژه های کاربردی نظیر تعریف شغل ، پست سازمانی ، اهمیت و علل کارکردن و عوامل موثر در انتخاب شغل و خصوصیات شخصی افراد متقاضی شغل را بطور اختصار مطالعه و تعریف نموده ، آنگاه تعاریف ، نظریات علمی و سیر تکامل مباحث مربوط به رضایت شغلی را اظهار می نماییم .

2-3- تعریف شغل

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد بهره گیری قرار می گیرد . پیش از تعریف شغل ، لازم می باشد واژه «پست» تبیین داده گردد . «پست» عبارت می باشد از مجموعه­ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به گونه منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان می باشد که وظایف، مهارتها، دانسته هاو مسئولیتهای مشابهی را در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه­ای از وظایف می باشد که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه­اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابجا شوند ، آنرا بر عهده می گیرند (چمران ، 1379) .

شغل از نظر لغوی به معنی به کار واداشتن کسی و آن چیز که که مایه مشغولیت می باشد ، می باشد . از طریق اشتغال ، فرد فعالانه در جریان تولید و ارائه خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یا جنسی                            دریافت می دارد (شفیع آبادی ، 1376) .

کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت می باشد. به گونه کلی کار فعالیتی می باشد که از کسی خواسته شده و پیش روی آن به وی مزد پرداخت می گردد (شرترز ، به نقل از زندی­پور ، 1369) .

شفیع آبادی (1376) سه خصوصیت عمده در مورد شغل اظهار می کند : 1- نوعی فعالیت فکری یا جسمی می باشد که به مقصود رفع نیازهای بشر انجام می گیرد . این کوشش در نهایت باعث خستگی عضلانی و                         عصبی می گردد و فرد پس از مدتی کارکردن به استراحت نیاز دارد .

2- کوشش نسبتاً همیشگی می باشد و فعالیت­های زودگذر و موقتی که به زودی عوض می شوند را شامل نمی گردد.

3- از طریق کار، کالایی تولید می گردد یا خدمتی ارائه می گردد، کالای تولید شده و خدمت انجام گرفته بایستی از نظر قانونی مقبول و از دیدگاه شرعی صحیح باشد.

به گونه اختصار می توان گفت: شغل یعنی کاری که فرد مشغول به انجام آن می باشد و از طریق آن هم انجام وظیفه و هم امرار معاش می کند . همچنین برای تعریف شغل می توان به فعالیتی مستمر برای تامین نیازهای فردی و ارائه خدمات اجتماعی تصریح نمود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد