عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی کاری

رضایت شغلی روی زندگی کاری کارکنان تأثیر عمده ای دارد. برای مثال، کارمندی که احساس رضایت شغلی عمیقی دارد، از پریشانی کمتری رنج می برد و آماده می باشد تا از کیفیت زندگی کاری بالایی برخوردار باشد. از طرف دیگر، پرسنلی که احساس رضایت کمتری دارد و فشار زیادی را در کار تحمل می کند معمولاً از کیفیت زندگی کاری پایینی برخوردار می باشد. روانشناسان صنعتی و سازمانی، مدیران حرفه­ای، تصمیم گیران سازمان و دولت ، روز به روز بیشتر به مقوله کیفیت زندگی کاری کارکنان اهمیت می دهند. کیفیت زندگی کاری توسط پاداش ها و بن هایی تعیین می گردد که پرسنل بر مبنای امکان مشارکت و پیشرفت خود در سازمان، بر مبنای رعایت ایمنی شغل، بر مبنای نوع کار، بر مبنای خصوصیت های سازمانی و بالاخره برمبنای کیفیت روابط متقابل در بین اعضای گوناگون سازمانی دریافت می کنند. به گونه اختصار، کیفیت زندگی کاری به وضعیت تمام ابعاد کار توجه دارد. اخیراً تحقیقات انجام گرفته درمورد رضایت کارمندی از حوزه تنگ و محدود و منحصر به کار ، تجاوز کرده و درمورد روابط بین رضایت و کار و رضایت عام و جامعه زندگی، بهداشت عمومی و سلامت و بهزیستی به جستجو و پژوهش می پردازد (آدامز ، کینگ 1996 ، بی هر و مک گرات ، 1992، نقل از پارساییان و اعرابی 1374) .

لاولر(1982) معتقد می باشد که ساده ترین روش ها برای سازمان ها تا بتوانند به شاخص هایی درمورد کیفیت زندگی کاری دست پیدا کنند عبارت اند از سنجش غیبت از کار، جابجایی پرسنلی، نرخ حوادث صنعتی، سطح رضایت شغلی وپولی که برای کارآموزی و پیشرفت کارمندان هزینه می گردد. این متغیرها، تصور می گردد همه با کیفیت زندگی ارتباط دارند بدون در نظر داشتن اینکه ، کیفیت زندگی کاری، چگونه مفهوم پراهمیت سازمانی می باشد و احتمالاً همین گونه پراهمیت باقی خواهد ماند.

حفظ و نگهداری کیفیت زندگی کاری بالا برای کارکنان پرهزینه می باشد، اما در طولانی مدت بایستی به کارآیی و تولید بیشتر سازمان بینجامد. سازمان ها با بهره گیری از شیوه های گوناگون ، کیفیت زندگی کار را                               بهبود می بخشند . در حالی که بعضی از این شیوه­ها با تغییرات مستقیم و عیان ، مانند دستمزدهای بالاتر از نرخ بازار برای مشاغل و یا تصویب قوانین مربوط به حفظ حقوق کارگران (مانند حقوق مربوط به فرصت برابر شغلی و تصمیم گیریهای پرسنلی مناسب) درگیر بوده اند ، روان شناسان صنعتی و سازمانی روی بهبود کیفیت زندگی شغلی از طریق برنامه­هایی اقدام می کنند که مشارکت بیشتر کارمند را در فرایند های سازمانی                     تشویق می کند (لاولر، 1989) .

هم مقوله کیفیت زندگی کاری و هم جنبش زندگی کاری کمک می کنند تا جنبه هایی از کار که برای همه کارگران و رضایت شغلی آن ها اهمیت دارد روشن تر گردد . جنبش کیفیت زندگی کار، که مورد توجه ویژه روان شناسان صنعتی و سازمانی می باشد ، روی دو هدف مهم روانشناسی صنعتی و سازمانی تاکید دارد . اول ، بهبود محیط فیزیکی و اجتماعی در کار به مثابه بخشی از کوشش ها برای بهبود بهزیستی مربوط به کار ، رضایت و کیفیت کاری ؛ دوم ، بهبود نتایج سازمانی مانند افزایش بهره­وری ، کیفیت کار و کاهش غیبت از کار و جابجایی کارمندی از طریق افزایش مشارکت کارمندان در فرایندهای سازمانی و تعهد نسبت به این فرایندها (پارساییان و اعرابی ، 1374) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد