مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج پژوهش

به گونه کلی پژوهش های علمی نیازمند تردید منظم و منطقی هستند و پژوهشگران بایستی به نتایج پژوهش به دیده انتقاد بنگرند و منتقد سرسخت پژوهش های خویش و دیگران باشد. به اظهار دیگر، دنیایی که برای مطالعه به ما داده شده می باشد، دنیایی صد در صد درست یا نادرست نیست. در علم تجربی هیچ چیز را نمی توان با قطعیت مطلق ثابت نمود و اصولا تئوری نه ثابت کردنی، نه رد کردنی و نه غیر احتمالی می باشد. پژوهش حاضر نیز از موارد اظهار شده فوق مستثنی نیست و دارای محدودیت هایی می باشد که باعث می گردد نتایج آن با احتیاط اظهار گردد. علاوه بر محدودیت هایی که محقق اعمال داشته مثل قلمرو زمانی، جامعه آماری و نمونه آماری سایر محدودیت ها عبارتند از:

  • از آنجایی که برای انتخاب نمونه از میان شرکت های جامعه آماری، ویژگی هایی که به آنها تصریح گردید مبنا قرار داده شده می باشد. لذا تعمیم نتایج پژوهش به آن گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی های متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند، بایستی با احتیاط صورت گیرد.
  • با وجود کوشش بسیار در این پژوهش، موفق به یافتن پژوهشی که به گونه مستقیم به این موضوع پرداخته باشد نشد.

5-5 پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای منتج از نتایج این پژوهش به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

  • در فرضیه اول این پژوهش تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام نظاره گردید، که نتایج پژوهش حکایت از این دارد، که استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر ندارد. با در نظر داشتن نتایج این پژوهش به بهره گیری کنندگان مالی این شرکت ها توصیه می گردد که در خصوص تغییرات قیمت سهام براساس استراتژی محافظه کارانه تصمیم گیری نکنند.
  • در فرضیه دوم این پژوهش تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام نظاره گردید، که نتایج پژوهش حکایت از این دارد، که استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد. یعنی با اعمال سیاست جسورانه قیمت سهام شرکت افزایش می یابد. با در نظر داشتن نتیجه پژوهش در راستای افزایش قیمت سهام پیشنهاد می گردد، مدیریت در دوران رکودی و کاهش قیمت سهام از سیاست جسورانه سرمایه در گردش برای افزایش قیمت سهام خود بهره گیری نمایند، زیرا با بهره گیری از سیاست جسورانه سرمایه در گردش منابع مالی قابل بهره گیری کوتاه مدت به بالاترین حد خود رسیده و در تقابل آن بازده حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد که منجر به افزایش قیمت سهام می گردد.
  • در فرضیه سوم این پژوهش تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام نظاره گردید، که نتایج پژوهش حکایت از این دارد، که استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد. یعنی با اعمال سیاست میانه رو قیمت سهام به اندازه و شدت کمتری نسبت به سیاست جسورانه تغییر پیدا می کند، که امری طبیعی و بدیهی می باشد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد، شرکتی که دارای ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی های سررسید شده خود می باشد، برای حفظ منابع مالی داخل شرکت و در کنار آن حفظ افزایش قیمت سهام از استراتژی میانه رو سرمایه در گردش بهره گیری نماید، تا براین اساس با اعمال سیاست میانه رو هم افزایش قیمت سهام و هم نقدینگی شرکت را حفظ کند.
  • در فرضیه چهارم و پنجم و ششم این پژوهش تاثیر مثبت و مستقیم استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (محافظه کارانه، جسورانه و میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی نظاره گردید، که نتایج پژوهش حکایت از این دارد، که استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد. البته بایستی در نظر داشت که این نتیجه ممکن می باشد با تغییر دوره زمانی و یا افزایش آن تحت تاثیر قرار گیرد. پس پیشنهاد می گردد پژوهش در حجم جامعه بزرگتر و دوره زمانی طولانی تر و یا به تفکیک صنعت صورت پذیرد. همچنین با در نظر داشتن نتایج پژوهش به بهره گیری کنندگان مالی پیشنهاد می گردد، جریانات نقد عملیاتی را به حدی برسانند که بتواند هزینه سرمایه را پوشش دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری