عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی :

رضایت شغلی: ملاک تعین کننده در این مورد ، نمره فرد در پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین ، 1969) می باشد . این پرسشنامه دارای 21 سوال               می باشد و پنج بعد زیر را در بر می گیرد :

الف)- ماهیت کار : دارای شش گویه می باشد و در پرسشنامه رضایت شغلی ، سوالات 1 تا 6 مربوط به ماهیت کار بوده و این مولفه را می سنجند .

ب)- سرپرستان : دارای شش گویه می باشد و در پرسشنامه رضایت شغلی ، سوالات                   7 تا 12 مربوط به سرپرستان بوده و این مولفه را می سنجند .

ج)- همکاران : دارای شش گویه می باشد و در پرسشنامه رضایت شغلی ، 13 تا 18 مربوط به مولفه همکاران بوده و آن را می سنجند .

د)- فرصت های رشد(ارتقاء) : دارای شش گویه می باشد و در پرسشنامه رضایت شغلی ، سوالات 19 تا 24 مربوط فرصت های رشد بوده و این مولفه را می سنجند .

ه)- پرداخت ها: دارای شش گویه می باشد و در پرسشنامه رضایت شغلی، سوالات 25 تا 30 مربوط به پرداختها بوده و این مولفه را می سنجند.

تعهد سازمانی: ملاک تعیین کننده در این مورد، نمره فرد در پرسشنامه تعهد سازمانی میر و آلن (1990) می باشد .

الف- تعهد عاطفی : دارای هشت ماده می باشد و در پرسشنامه تعهد سازمانی، سوالات               1 تا 8  مربوط به تعهد عاطفی بوده که این نوع تعهد را می سنجند .

ب- تعهد هنجاری : دارای هشت ماده می باشد . در پرسشنامه تعهد سازمانی، سوالات                    9 تا 16 مربوط به تعهد هنجاری بوده که این نوع تعهد را خواهند سنجید .

ج- تعهد مستمر : دارای هشت ماده می باشد و در پرسشنامه تعهد سازمانی ، سوالات                  17 تا 24 مربوط به تعهد مستمر بوده که این مولفه را می سنجند .

پرستار : فردی که با تبیین وظیفه­ای تعریف شده مبتنی بر آموزش (تحصیلات) و تجربه با ویژگی های خاص فردی و گرایشات عاطفی و انسانی در مراکز درمانی (بیمارستان)                   به بیماران خدمات ویژه ای را ارائه می نماید .

مرکز آموزشی و درمانی : بیمارستان هایی که همراه با ارائه خدمات درمانی به       بیماران در زمینه تربیت و آموزش دانشجویان گروه علوم پزشکی در رده های مختلف لیسانس ، فوق لیسانس و گروههای تخصصی پزشکی فعالیت علمی ، آموزشی و پژوهشی نیز دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد